Skip links

70 jaar Israël, Gods timing

Huichelaars, de aanblik van de aarde en hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden?” (Lucas 12:54-56).

Jezus huilt over Jeruzalem omdat ze Gods moment niet onderkennen. Als Hij profeteert dat Jeruzalem zal worden vernietigd gebeurd dat in 70 na Christus. Het niet herkennen van de “tekenen van de tijden” werd Israël dus noodlottig, “want zij hadden de tijd niet opgemerkt dat God naar hen omzag” (Lucas 19:44). Dit is een waarschuwing voor ons allemaal. We kunnen Bijbelkennis bezitten, overtuigd zijn van de juiste ‘leer’, enz. maar tóch Gods moment missen… Hoe afschuwelijk!

Het ontkennen van Gods tekenen
Het is gevaarlijk de “tekenen van onze tijd” te negeren. Jezus onderwees ons niet voor niets eindtijdtekenen! (Lees Mattheüs 24) Toch zijn veel christenen hier kritisch over. Zij redeneren: “dat hebben mensen door alle eeuwen altijd al gedacht! En honderd jaar geleden waren er ook al oorlogen en aardbevingen, dus wat zegt mij dat wij nu dan wél in de eindtijd zijn?”

Leer van de vijgenboom
Vanaf de eerste eeuw verwachtten gelovigen Jezus wederkomst. Tóch is er een belangrijk verschil met de 19 eeuwen hiervoor! Het is in onze generatie (afgelopen 70 jaar) dat profetieën zijn vervuld die geschiedkundige feiten zijn:

  • Het territoriaal herstel van Israël in 1948 en het herstel van de Hebreeuwse taal zijn de grootste wonderen in onze moderne geschiedenis. Een belangrijk profetisch keerpunt na bijna 2000 jaar ballingschap!
  • In onze generatie heeft een massale terugkeer van Joden plaats gevonden. Er zijn 141 profetieën die gaan over de terugkeer van het Joodse volk in het ‘einde der tijden’ . God plant hen terug in het land van hun vaderen (Jer. 24:6)
  • De afgelopen 70 jaar vond er fysiek herstel van het verwoeste Land en de steden plaats. Eeuwen lang was Israël een woestenij. In onze generatie wordt het hersteld (Jes 61:4)! Ook zijn delen van de woestijn zijn gaan bloeien (Jes.51:3). Mensen zullen zeggen: “Dit verwoestte land is geworden als de Hof van Eden.” (Ezechiël 36:35)
  • Hereniging van Jeruzalem in 1967. Een uniek profetisch moment want voor het eerst sinds eeuwen is Jeruzalem weer onder Joods bestuur. ‘En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, TOTDAT de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn’ (Lucas 21:21-24). Daarna gaat Lucas in één adem door over de wederkomst van de Messias!
  • Geestelijk herstel . Sinds 1967 is er beginnend geestelijk herstel: groei van het aantal Messiaanse Joden!

Deze profetische feiten zijn de afgelopen 70 jaar geheel of gedeeltelijk vervuld! De vijgenboom – symbool voor Israël (Joël 1:7) is al uitgelopen en WEET dan dat het nabij is!
`Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook, wanneer u al deze dingen zult zien, WEET dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.’ (Mattheüs 24:32-34)

70 jaar Israël
Op 14 mei 1948 is de staat Israël gesticht. Israël bestaat dit jaar dus 70 jaar! Dit getal 70 is niet zo maar een getal, maar staat voor volheid, compleetheid, een hele generatie. We zien het steeds terug in de Bijbel. Zo zijn er 70 volken die van Sem, Cham en Jafeth afstammen (Gen 10). Mozes stelde 70 oudsten aan. Jezus stuurde 70 discipelen erop uit enz. Met het getal 70 wordt ook vaak een tijdvak bedoeld. Psalm 90:10 gaat over een complete generatie: “De dagen van onze jaren: daarin zijn 70 jaren, of, als wij zeer sterk zijn 80 jaren.” Zo duurde de Babylonische ballingschap 70 jaar (Jeremia 29:10). Er moest eerst een generatie overheen gaan.

Jeruzalem, het is tijd!
Wees alert op Gods timing! “De generatie die al deze gebeurtenissen ziet, zal niet voorbijgaan tot de Messias komt” (Mattheüs 24: 34). 70 jaar gaat over een complete generatie, je kan ook zeggen: de totale vervulling van een profetie. President Trump: “Het is tijd om Jeruzalem officieel te erkennen als hoofdstad van Israël”. ́Jeruzalem, het is tijd!’ Dat resoneert! Is het toeval dat Trump juist nú, na 70 jaar, Jeruzalem wil erkennen? Is het toeval dat de wereld reageert als door een gebeten hond? De VN was er snel bij met een afwijzende resolutie gesteund door een grote meerderheid. Ook Nederland heeft ingestemd, onder verantwoording van minister Zijlstra (inmiddels afgetreden)…

Jeruzalem, een bedwelmende beker..
Jeruzalem, heilige stad voor de Islam? Jeruzalem wordt precies 0 keer in de Koran genoemd en zeker 800 keer in de Bijbel! Ja let op de bedwelming, de leugens! Nog één keer zullen al de volken optrekken tegen Jeruzalem. Waarom? Om de dragers van Gods verbond te vernietigen, om zichzelf een troon te maken. Lees Zacharia 12:2-3 Het zal een bedwelmende beker zijn, een steen voor de volken en wie hem optillen zullen zich verwonden.
70 jaar Israël ! Jeruzalem is Gods stad en de wereld zal geregeerd worden vanuit Jeruzalem! We leven in een profetische tijd en de vraag is of je de tijd verstaat waarin je leeft. Heer laat ons zijn als de zonen van Issaschar, die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen.. (1 Kronieken 12:32). Vanuit Petach Tikvah willen we mensen alert te maken op deze profetische tijd. Helpt u mee? Laten we toch Gods moment niet missen!

Eelco Schaap