Skip links

ANBI

Met ingang van 1 januari 2008 heeft Petach Tikvah een verklaring van de belastingdienst dat zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan Petach Tikvah fiscaal aftrekbaar zijn.

Als u een gift geeft, zowel eenmalig als periodiek, heeft u de mogelijkheid dit af te trekken bij de belastingdienst. Een belangrijke voorwaarde om uw gift te mogen aftrekken is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN / fiscaal nummer ANBI voor Stichting Petach Tikvah is 810455948.

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-beschikking moeten organisaties wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten het kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen zijn. Petach Tikvah valt in deze categorie. Ook instellingen die bijdragen aan het algemeen nut komen in aanmerking.

Andere voorwaarden zijn onder andere dat de instellingen geen winstoogmerk hebben, dat de feitelijke werkzaamheden voor meer dan 90% een algemeen belang dienen en dat de instellingen voldoen aan de eisen van de belastingdienst. Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden via www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl/giften.

Zakelijke ANBI-gegevens

 • Naam Anbi: Stichting Petach Tikvah
 • RSIN nummer: 810455948
 • Het post/bezoekadres: Oosthalen 5, 9414 TG Hooghalen

Doelstelling in lijn met statuten:

Voor de doelstelling verwijzen we naar de pagina kernpunten van onze visie op deze website in lijn met onze statuten.

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2022: We zijn onderdeel van de beweging die Jezus in Israël startte. We zijn een centrum van ontmoeting, gebed, training en onderwijs vanuit Bijbels-Hebreeuws perspectief en met een hart voor Israël. We helpen mee aan het herstel van Gods Koninkrijk en helpen mensen Jezus toegewijd volgen in de kracht en liefde van de Heilige Geest. In 2021 werken we aan:

 • Discipelschap: we werken aan trainen en toerusten. In 2017 is een nieuw onderwijsplan opgezet en dit werken we uit in 2018 en 2019. Er zijn trainingen ontwikkeld, waaronder de training Israël , de Messias en jij. Sinds 2019 organiseren we jaarlijks de jaarlijkse One New Man jongerenconferentie met Messiaanse sprekers uit Israël en Frankrijk. Verder wordt 6 keer per jaar een studie- ontmoetingsdag voor jongeren georganiseerd.
 • Gebed: we zijn een huis van gebed en bidden voor de komst van het Koninkrijk en Jezus wederkomst. Dat heeft alles te maken met Israël en de kerk
 • Israël en het Joodse volk: wij willen terug naar de oorsprong van de beweging die Jezus startte. Elk jaar organiseren we Israël Experience jongerenreizen. Ook in 2024 staat weer een nieuwe Israël Experience reis gepland. We werken aan relaties met gelovigen en de Messiaanse beweging in Israël.
 • Hulpprojecten. We geven hulp aan Joden wereldwijd. We doen dit in samenwerking met andere organisaties zoals Shalom ministries (Gaarkeukens voor hulp aan o.a. Holocaust overlevenden). In 2022 en 2023  hebben we ook noodhulp mogen bieden aan de Joodse gemeenschap in Oekraïne.
 • In Israël is onze partner organisatie Revive Israel. Revive Israel zet zich in Israël en wereldwijd in voor het bouwen van Gods Koninkrijk. Er worden Messiaanse gemeenten geplant, maar er is ook outreach en praktische hulp aan bijvoorbeeld verslaafden en dak- en thuislozen in Tel Aviv. Zo ondersteunen we projecten bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren in de kosten van levensonderhoud van vrijwilligers die zich voor Revive Israel inzetten voor deze projecten.
 • Ondersteuning. Dit omvat leiderschap, financiën, PR/communicatie, Kantoor en infrastructuur / ICT.

In 2018 zijn de gemeenschapsactiviteiten losgekoppeld worden van Stichting Petach Tikvah voor een betere transparantie en ook om dat de activiteiten wezenlijk anders zijn. Hiervoor is kerkgenootschap Deur van Hoop opgericht. Dat betekent er samengewerkt wordt en er wordt gewerkt aan de onderlinge verbondenheid.

Deze beleidslijnen maken deel uit van de strategische prioriteiten die lopen tot 2020.

 • Functie/namen bestuurders:
  • Erwin Wietses (voorzitter)
  • Sietske Holwerda-Schaap (penningmeester)
  • Oege Verhagen (secretaris)
  • Henk Mulder (bestuurslid)

Beloningsbeleid:

 • De stichting is een non-profit stichting en volledig afhankelijk van giften en donaties
 • Bestuurders ontvangen conform de statuten geen beloning
 • De stichting ontvangt geen subsidies
 • Beloningsbeleid directie: Eelco Schaap is als visie- en fakkeldrager in loondienst (16 uur). De bezoldiging vindt plaats uit giften.
 • Er is een directiestatuut wat de verhoudingen regelt tussen bestuur en directeur
 • Beloningsbeleid vrijwilligers en medewerkers: Petach Tikvah is een geloofswerk en vrijwilligers/medewerkers voorzien zelf in hun inkomen. Indien er voldoende financiën beschikbaar zijn, betalen wij een onkosten- en/of reiskostenvergoeding. Dit kan echter nooit hoger zijn dan het door de overheid bepaalde maximum van € 1800,00 per jaar.

Financiële verantwoording:

Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting gesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt. Ook wordt een jaaroverzicht samengesteld.

 • De jaarrekening 2012 ligt ter inzage bij stichting Petach Tikvah of kunt u downloaden
 • De jaarrekening 2013 ligt ter inzage bij stichting Petach Tikvah of kunt u downloaden
 • De jaarrekening 2014 ligt ter inzage bij stichting Petach Tikvah en kunt u downloaden
 • De jaarrekening 2015 ligt ter inzage bij stichting Petach Tikvah en kunt u downloaden
 • De jaarrekening 2016 ligt ter inzage bij stichting Petach Tikvah en kunt u downloaden
 • De jaarrekening 2017 ligt ter inzage bij stichting Petach Tikvah en kunt u downloaden
 • De jaarrekening 2018 ligt ter inzage bij stichting Petach Tikvah en kunt u downloaden
 • De jaarrekening 2019 ligt ter inzage bij stichting Petach Tikvah en kunt u downloaden
 • Het standaardformulier publicatieplicht belastingdienst 2020 kunt u hier downloaden evenals de jaarrekening.
 • Het standaardformulier publicatieplicht belastingdienst 2021 kunt u hier downloaden evenals de jaarrekening.
 • Het standaardformulier publicatieplicht belastingdienst 2022 kunt u hier downloaden evenals de jaarrekening.

 

Activiteiten

 • Alle activiteiten van de stichting worden wekelijks op deze site bekend gemaakt en deze activiteiten worden ook elk kwartaal bekend gemaakt middels een papieren mailing
 • Regelmatig zijn er specifieke dagen of avonden en jaarlijks wordt ook een (One New Man) conferentie georganiseerd met sprekers uit Israël.
 • Op dinsdag, woensdag en donderdagochtend is er gebed met hier onder andere ook gebed voor Israël
 • Er worden reizen naar Israël voor jongeren georganiseerd
 • Via hulpprojecten geven wij hulp en hoop aan de Joodse medemens. Bij hulp kan je denken aan hulp bij terugkeer naar Israël of hulp in noodsituaties. Wij werken samen met lokaal werkende organisaties (Ezra International en Shalom Ministries) die betrokken zijn bij terugkeer (aliyah) en hulpverlening.
 • In Israël is onze partnerorganisatie Revive Israël en werken we samen met een groot aantal bedieningen en gemeenten. In Nederland vertegenwoordigen wij ook het werk van Revive Israël. We onderhouden ‘hart-hart’ verbindingen met veel Messiaanse bedieningen en organisaties. Daarnaast werken we samen met diverse partnerorganisaties wereldwijd, zoals o.a. Gateways Beyond International.
 • Trainingsschool. We bieden een uitdagende omgeving aan om jezelf te ontplooien.