Skip links

Totdat Hij komt!

Seder maaltijd

Woensdagavond 5 april start Pesach. Wereldwijd wordt het gevierd door het eten van een maaltijd die de seder wordt genoemd. Het is een maaltijd met ongezuurde broden, bittere kruiden en vier bekers wijn. In het Jodendom staan de bekers voor de exodus uit Egypte, het redden uit de slavernij, het verlossen en het aannemen van het volk Israël door God.

Pesach verteld dat redding en bevrijding alleen mogelijk was door het aanbrengen van bloed op de deurposten. En daaraan voorafgaand moest er eerst in geloof een lam geslacht worden en opgegeten. “En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pesach voor de Heere.” (Exodus 12:11).

Het Hebreeuwse woord ‘Pesach’ betekent ‘passeren’ of ‘overslaan’: want de Engel van de Heer zou die nacht langs alle deuren in het land Egypte komen om alle eerstgeborenen te doden.
“En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan …. “(Exodus 12:13)

Wat een gave verwijzing naar Gods volmaakte offerlam, Jezus! Johannes roept het uit: “zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! (Johannes 1:29). 

Ook Jezus vierde vlak voor zijn kruisiging de sedermaaltijd in de bovenzaal: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden ”want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God”. (Lucas 22:15-16). Bij de derde beker tijdens de maaltijd zegt Hij: “deze drinkbeker is het Nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt” (Lucas 22:20). Hoe bijzonder is het dat Jezus exact tijdens Pesach (zie ook Lucas 23:44) gekruisigd is. Dit is geen toevallige samenloop van omstandigheden, maar het zijn Gods vastgestelde tijden!

En zo is Jezus gekomen, gestorven en weer opgestaan! Petrus zegt: een ieder die de Naam van de Here zal aanroepen zal zalig worden (Hand 2:21). Toch is het verbond voor het volk Israël als geheel nog niet tot volheid gekomen en is er nog een profetische betekenis: God zal Israël een hart van vlees en een nieuwe Geest in hun binnenste schenken (Ezech. 36:24-29; Jer. 31:31-34). Zij zullen zien wie ze doorstoken hebben.

Wij verlangen naar Zijn komst en schuilend achter het bloed van Jesjoea zijn we veilig en verkondigen we Hem! Daarom vieren we de seder en het avondmaal.
“Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt! (1 Korinthiërs 11 :26).