Skip links

Bijbels Fundament

Ons mandaat voor het uitvoeren van onze opdracht is gebaseerd op Gods Woord. Hieronder enkele Bijbelteksten.
Het getuigenis van Jezus delen aan Joden

Omdat het Gods opdracht is voor niet-Joodse gelovigen!

 • Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek (Romeinen 1:16)
 • … de zaligheid is tot de heidenen gekomen om Joden tot jaloersheid te wekken (Romeinen 11:11)
 • Tegen u, de heidenen, zeg ik: .. om daarvoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te wekken en enigen uit hen te behouden. (Romeinen 11:13)
Helpen in Israëls terugkeer en geestelijk herstel

Omdat het Gods sleutel is die wereldwijde zegen en opwekking in beweging zet.

 • Gods masterplan: redding en herstel voor alle volken. In Abraham zullen alle volken gezegend worden (Genesis 12:3). Met Israël is een eeuwig verbond gesloten. (Genesis 17:7)
 • Terugkeer, daarna geestelijke opleving: IK ZAL u (Joden) uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen.… IK ZAL rein water op u sprenkelen en u zult rein worden…. Dán ZAL IK u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. IK ZAL het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven (Ezechiël 36:24-26)
 • Wereldwijde zegen: Hierna ZAL IK terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en IK ZAL hem weer oprichten , opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en ALLE heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is (Handelingen 15: 15-17)
 • Opwekking: Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming (Joden die tot Jezus komen) anders dan leven uit de doden? (Romeinen 11:15)
 • Wegbereiders voor Jezus komst: Ik zeg u: U zult Mij van nu af niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heere!” (Mattheus 23:38-39).
Jongeren mobiliseren en onderwijzen in Gods plan

Omdat het ons opvalt dat weinig jongeren zich betrokken voelen bij Israël en er een demonische strijd is tegen Israëls bestaan.

 • Bovennatuurlijke strijd: Kom laten we hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt (Psalm 83:4-5). De wereldbeheersers van deze eeuw weten dat Jezus terugkomt en willen dat verhinderen. De strijd is: wie wordt er aanbeden op aarde? Satan of Jezus?
 • Mobiliseren/onderwijs: Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen… (Johannes 12: 26). Ga dan heen, onderwijs al de volken… (Mattheus 28:19). Jezus had leerlingen en ‘lernen’ is een geïntegreerd onderdeel van de Joodse cultuur; het is een stukje organisatie en gaat niet vanzelf.
 • Misleiding/ bedwelming: Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken….. (Zacharia 12:2-3)
Kerken onderwijzen en helpen in relaties met de Messiaanse beweging

Omdat we geloven in het herstel van het DNA van de eerste gemeente in Handelingen

 • Gemeente van Israël : Spreek tot heel de gemeenschap van Israël (Exodus 12:3,6 en bv Jozua 8:35).
 • Geheimenis van Christus: namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie (Efeze 3:5-6)
 • Eén nieuwe mens: Jood en heiden zijn één in Christus (Efeze 2:15)
 • Eén kudde, één herder: Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder (Johannes 10:16)
 • Houding van de niet-joodse gelovigen: beroem u niet tegenover de takken. U draagt de wortel niet, maar de wortel u (Romeinen 11: 17-26).
Praktische hulp aan de Joden

Omdat we ons afkeren van het christelijke anti-getuigenis (zoals bijv. de vervangingstheologie) en het getuigenis van Jezus vanuit relatie en ook praktisch willen laten zien.

 • Geloof én werken: Wat voor nut heeft het als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? (Jacobus 2:14)
 • Praktische hulp: .. zijn het ook aan hen verplicht. Immers als de heidenen aan hun geestelijke weldaden (van de Joden) deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen (Romeinen 15: 26-27)
 • Hulp in terugkeer:
  1. Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachtten en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en goud met hen… (Jesaja 60:9-10)
  2. Hoor het woord van de Heere, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt (Jeremia 31:10). Lees ook Jesaja 60:9-10
  3. Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het einde van de aarde… Laat het volk dat blind is, al heeft het ogen, en de doven, al hebben zij oren uittrekken (Jesaja 43:6,8)