Skip links

Visie & Historie

Petach Tikvah wil het getuigenis van Jezus als Messias delen met Israël en jongeren mobiliseren voor dit reddingsplan met Israël en de volken.

Kernpunten van onze visie

Missie: Helpen de weg te bereiden voor Jezus wederkomst en Zijn Koninkrijk op aarde.

Visie: We zijn onderdeel van de beweging die Jezus vanuit Jeruzalem startte en willen deze generatie  jongeren onderwijzen, toerusten en mobiliseren voor Gods plan voor Israël en de kerk. Relaties leggen tussen de kerk en de Messiaanse beweging in Israël. Door praktische hulp en outreach meehelpen geestelijke herstel te brengen aan Israël omdat het Gods sleutel is voor wereldwijde zegen en opwekking en de komst van Jezus wederkomst bespoedigd!

Voor meer informatie:

We helpen deze generatie in training en onderwijs en willen hen mobiliseren voor Gods plan met Israël en de volken. Onze focus ligt hier op jongeren omdat het ons opvalt dat maar weinig jongeren betrokken zijn bij Israël. Dit komt omdat hun nauwelijks goed onderwijs wordt aangeboden! Het grotere plaatje is Jezus wederkomst en de komst van het Koninkrijk van God op aarde! Daarom is er een demonische strijd om Israëls bestaan. Zo was het Joodse volk bijna uitgeroeid en ligt Israël nog steeds onder vuur. ‘God heeft geen zoon’ staat er op de rotskoepel in Jeruzalem. Het weerspiegelt exact de strijd waar alles om draait: wie wordt er aanbeden op deze aarde, satan of de God van Abraham, Isaak en Jacob? Oók in de christelijke kerk is er die strijd ondanks dat 80% van de Bijbel gaat over Israël!  De gemeente in Handelingen begon met Messias belijdende Joden waar óók niet-joodse gelovigen welkom waren, maar eindigde in een kerk waar Joodse gelovigen uitgestoten en vervolgd werden! Hitler zei openlijk dat hij slechts uitvoerde wat de kerk al 1500 jaar had gedaan. Wij verlangen naar een generatie die God radicaal wil dienen en willen een keer brengen die van een enorm strategisch belang is! Goed en uitdagend onderwijs zien wij daarom als een sleutel.

–>Jongeren toerusten en mobiliseren voor een beweging in Gods strategische plan met Israël en de volken.

We zetten ons in voor vernieuwde relaties tussen de kerk en de levende stenen in Israël. Dat is het Lichaam van de Messias in Israël.
Onder het eerste verbond was er al een groep gelovigen die de Gemeente van Israël wordt genoemd. Messias belijdende Joden zijn Joden die het Koningschap van Jezus de Messias aanvaarden. Als dan op de pinksterdag óók niet-joden (heidenen) tot geloof komen is er grote opschudding (!).Dit omdat niet-Joden (heidenen zoals de Bijbel ze noemt) immers van oudsher geen deel aan dit verbond hadden.  De Bijbel spreekt dan ook over een geheimenis (Efeze 3:5-6 en Efeze 2:15) waar Jood en niet-Jood één zijn in Jezus elk met hun eigen levensstijl en identiteit.

Deze relatie is een mysterie van God (Efeze 2)! en strategisch van belang omdat het voor beide groepen zegen van God zal vrijzetten. Als de kerk in haar volheid komt zal er redding voor Israël volgen (Romeinen 11:25) en de volheid van Israël zal wereldwijde zegen en opwekking veroorzaken (Handelingen 15:15). Als Petach Tikvah hebben we geloof en visie voor een historische omkeer en herstel van de relatie na 2000 jaar kerkgeschiedenis. “Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; die moet Ik ook binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder” (Johannes 10:16)

–>Wij zetten ons in voor het herstel van het DNA van de eerste gemeente uit Handelingen waar Jood en niet-Jood relationeel tot één kudde samengevoegd zijn onder leiding van één herder.

Het getuigenis van Jezus vooral praktisch laten zien in hulp aan Joden.
Eeuwenlang werden Joden in christelijke landen als ketters vervolgd en gedwongen hun Joodse identiteit af te zweren. Twintig eeuwen christendom  met de Holocaust als climax hebben daarom diepe wonden geslagen in het Joodse denken. De gevolgen hiervan zijn tot op vandaag zichtbaar.  Zo zeggen Orthodoxe rabijnen nu: ‘als je in Jesjoea gelooft ben je geen Jood meer, maar een christen, een verrader’. Ze worden missionarissen genoemd, een gevaar voor de Joodse identiteit. We vinden deze kerkgeschiedenis afschuwelijk en keren ons hiervan af. Het is niet in lijn met wat de Joodse Bijbel ons zelf leert.

Door Israel  Experience jongerenreizen, praktische dienstbaarheid in de Messiaanse beweging in Israël of dienen in Nederland is het mogelijk mee te bouwen en het getuigenis van Jezus als Joodse Messias door persoonlijk contact en op praktische wijze laten zien.

–> We willen het getuigenis van de Joodse Messias Jezus daarom vooral praktisch laten zien en door te werken vanuit persoonlijk contact.

Net zoals God heeft beloofd dat Hij Joden wereldwijd terug zal brengen naar Israël, zo zal er ook geestelijk herstel zijn! Als we spreken over herstel dan hebben we het dus niet alléén over Israël als land, maar ook over Gods volk wat hersteld zal worden in de relatie met hun eigen Messias, Jesjoea HaMashiach!  In naam van Christendom is Joden echter onnoemelijk veel kwaad berokkend. Het ware getuigenis van Jesjoea als Joodse Messias is hen zo 20 eeuwen lang ontnomen…  Schokkend, omdat Paulus juist niet-Joodse gelovigen opriep om Joden jaloers te maken op hun eigen Messias. (Romeinen 11:11)

We willen herstel brengen door mee helpen het getuigenis van Jesjoea te delen.  Daarom helpen en werken we samen met de Messiaanse beweging bij het doorgeven van de boodschap van Jesjoea aan hun eigen volk. De Bijbel voorzegt vele malen de terugkeer van Joden uit alle volken wereldwijd dáárna gevolgd door een geestelijke opwekking in Israël.  Het herstel van de vervallen hut van David is een voorwaarde zodat het overige deel van de mensen/volken de Heere gaat zoeken (Hand. 15:15).

De (demonische) strijd tegen Israël (óók in de kerk) is dat satan wil verhinderen dat Joden Jezus gaan verwelkomen wat namelijk de wederkomst van Jezus mogelijk maakt (Mattheus 23:38-39).

–> Wij zetten ons in voor het geestelijk ontwaken/herstel van Israël omdat het Gods sleutel is die wereldwijde zegen en opwekking in beweging zet. Door Israëls geestelijk herstel te ondersteunen bereiden we de weg voor Jezus wederkomst!

Hoe het begon

Karin en Eelco zijn jarenlang als leiders actief betrokken geweest bij de opbouw van Gods Gemeente en ook het planten hiervan. Twee jaar na de start van een nieuwe kerk opende God in 1995 hun ogen voor Gods werk en plan met Israël. Ze raakten betrokken bij een organisatie die Joden helpt terug te keren vanuit Oekraïne naar Israël. Echter na 2,5 jaar stopte hun werk bij deze organisatie en ze vroegen zich af of ze misschien toch Gods stem verkeerd hadden verstaan.

In 1998 verhuisden Karin en Eelco met hun drie kinderen naar Drenthe en kochten een boerderij in Hooghalen. Zij wisten echter niet dat de boerderij zo dichtbij het voormalige kamp Westerbork ligt. Op nog geen 15 meter afstand van de boerderij werden meer dan 107.000 Joden getransporteerd naar vernietigingskampen. Ook bleek dat de vader van Karin in Kamp Amersfoort en Kamp Westerbork gezeten had. Hier werd thuis nooit over gesproken. Toen zij dit ontdekten, wisten ze dat ze hier niet toevallig terecht gekomen waren. Voor het verhaal van Karin, zie de EO-uitzending.

Alhoewel Petach Tikvah in 2001 is opgericht gaat het ontstaan ervan enkele jaren terug. In 1996 ontmoetten Karin en Eelco Schaap , Jip Combes-Wijngaarden en haar man Philippe in Zwitserland. Jip is in Nederland als actrice bekend o.a. in de rol van Anne Frank op het toneelpodium en in de tv-film. Een hechte vriendschap ontstond en zij bemoedigden Karin en Eelco om in hun roeping te gaan staan. Zo legde God een verlangen in hun hart, dat de boerderij gebruikt zou worden tot eer van God. Juist op deze, voor Nederland historisch beladen, plek wilden zij een plaats bieden die hoop geeft. Zo ontstond Petach Tikvah, wat betekent: Deur van Hoop.