Skip links

Visie & Historie

Petach Tikvah wil het getuigenis van Jezus als Messias delen met Israël en jongeren mobiliseren voor dit reddingsplan met Israël en de volken.

Kernpunten van onze visie

Helpen het getuigenis van Jezus te delen met het Joodse volk omdat het Gods opdracht is voor niet-Joodse gelovigen! Paulus roept juist niet-Joodse gelovigen op om Joden tot jaloersheid te wekken zodat zij Jezus aannemen. Vanuit de Christelijke wereld is helaas 20 eeuwen lang precies het tegenovergestelde gebeurd. In naam van Christendom is Joden onnoemelijk veel leed en kwaad berokkend waardoor er een barrière is om Jezus te (h)erkennen als Messias.

Onze missie: een keer brengen in deze geschiedenis en het ware getuigenis van Jezus als Joodse Messias te laten zien!

Wij zetten ons in voor de terugkeer van Joden naar Israël én het geestelijk ontwaken van Israël omdat het Gods sleutel is die wereldwijde zegen en opwekking in beweging zet. Gods masterplan is redding en herstel voor alle volken! Zo ondersteunen we de Messiaanse beweging bij het doorgeven van de boodschap van Jesjoea aan hun eigen volk. Ons mandaat is dat de Bijbel vele malen de terugkeer van Joden uit alle volken wereldwijd voorzegt dáárna gevolgd door een geestelijke opwekking in Israël. Het herstel van de vervallen hut van David is een voorwaarde zodat het overige deel van de mensen/volken de Heere gaat zoeken (Handelingen 15:15). Het gaat hier niet over Rome, New-York of London! De strijd tegen Israël (óók in de kerk) is dat satan wil verhinderen dat Joden Jezus gaan verwelkomen wat namelijk de wederkomst van Jezus mogelijk maakt (Mattheus 23:38-39).

Onze missie: helpen de weg te bereiden voor Jezus wederkomst door Israëls geestelijk herstel te ondersteunen!

We helpen jongeren in onderwijs en willen hen mobiliseren voor Gods plan met Israël en de volken. Onze focus ligt op jongeren omdat het ons opvalt dat weinig jongeren zich betrokken voelen bij Israël. Er is een demonische strijd om Israëls bestaan. Zo was het Joodse volk bijna uitgeroeid en ligt Israël nog steeds onder vuur. ‘God heeft geen zoon’ staat er op de rotskoepel in Jeruzalem. Het weerspiegelt exact de strijd waar alles om draait: wie wordt er aanbeden op deze aarde, satan of de God van Abraham, Isaak en Jacob? Oók in de christelijke kerk is er die strijd ondanks dat 80% van de Bijbel gaat over Israël! De gemeente in Handelingen begon met Messias belijdende Joden waar óók niet-joodse gelovigen welkom waren, maar eindigde in een kerk waar Joodse gelovigen uitgestoten en vervolgd werden! Hitler zei openlijk dat hij slechts uitvoerde wat de kerk al 1500 jaar had gedaan. Wij verlangen naar een generatie die God radicaal wil dienen en willen een keer brengen die van een enorm strategisch belang is! Goed en uitdagend onderwijs zien wij daarom als een sleutel.

Onze missie: jongeren toerusten en mobiliseren voor een beweging in Gods strategische plan met Israël en de volken.

We helpen kerken in onderwijs en het leggen van relaties met de levende stenen in Israël. Onder het eerste verbond was er al een groep gelovigen die de Gemeente van Israël wordt genoemd. Messias belijdende Joden zijn Joden die het Koningschap van Jezus de Messias aanvaarden. Als dan op de pinksterdag óók niet-joden (heidenen) tot geloof komen is er grote opschudding (!).Dit omdat niet-Joden (heidenen zoals de Bijbel ze noemt) immers van oudsher geen deel aan dit verbond hadden. De Bijbel spreekt dan ook over een geheimenis (Efeze 3:5-6 en Efeze 2:15) waar Jood en niet-Jood één zijn in Jezus elk met hun eigen levensstijl en identiteit.

Onze missie: Wij zetten ons in voor het herstel van het DNA van de eerste gemeente uit Handelingen waar Jood en niet-Jood tot één kudde samengevoegd zijn onder leiding van één herder.

Het getuigenis van Jezus vooral praktisch laten zien in hulp aan Joden. Eeuwenlang werden Joden in christelijke landen als ketters vervolgd en gedwongen hun Joodse identiteit af te zweren. Twintig eeuwen christendom met de Holocaust als climax hebben daarom diepe wonden geslagen in het Joodse denken. De gevolgen hiervan zijn tot op vandaag zichtbaar. Zo zeggen Orthodoxe rabijnen nu: ‘als je in Jesjoea gelooft ben je geen Jood meer, maar een christen, een verrader’. Ze worden missionarissen genoemd, een gevaar voor de Joodse identiteit. We vinden deze kerkgeschiedenis afschuwelijk en keren ons hiervan af. Het is niet in lijn met wat de Joodse Bijbel ons zelf leert.

Onze missie: we willen het getuigenis van de Joodse Messias Jezus daarom vooral praktisch laten zien en door te werken vanuit persoonlijk contact.

Hoe het begon

Karin en Eelco zijn jarenlang als leiders actief betrokken geweest bij de opbouw van Gods Gemeente en ook het planten hiervan. Twee jaar na de start van een nieuwe kerk opende God in 1995 hun ogen voor Gods werk en plan met Israël. Ze raakten betrokken bij een organisatie die Joden helpt terug te keren vanuit Oekraïne naar Israël. Echter na 2,5 jaar stopte hun werk bij deze organisatie en ze vroegen zich af of ze misschien toch Gods stem verkeerd hadden verstaan.

In 1998 verhuisden Karin en Eelco met hun drie kinderen naar Drenthe en kochten een boerderij in Hooghalen. Zij wisten echter niet dat de boerderij zo dichtbij het voormalige kamp Westerbork ligt. Op nog geen 15 meter afstand van de boerderij werden meer dan 107.000 Joden getransporteerd naar vernietigingskampen. Ook bleek dat de vader van Karin in Kamp Amersfoort en Kamp Westerbork gezeten had. Hier werd thuis nooit over gesproken. Toen zij dit ontdekten, wisten ze dat ze hier niet toevallig terecht gekomen waren. Voor het verhaal van Karin, zie de EO-uitzending.

Alhoewel Petach Tikvah in 2001 is opgericht gaat het ontstaan ervan enkele jaren terug. In 1996 ontmoetten Karin en Eelco Schaap , Jip Combes-Wijngaarden en haar man Philippe in Zwitserland. Jip is in Nederland als actrice bekend o.a. in de rol van Anne Frank op het toneelpodium en in de tv-film. Een hechte vriendschap ontstond en zij bemoedigden Karin en Eelco om in hun roeping te gaan staan. Zo legde God een verlangen in hun hart, dat de boerderij gebruikt zou worden tot eer van God. Juist op deze, voor Nederland historisch beladen, plek wilden zij een plaats bieden die hoop geeft. Zo ontstond Petach Tikvah, wat betekent: Deur van Hoop.