Skip links

Het herstel van Davids tent

Profetische tijd
Besef je eigenlijk wel in welke unieke en profetische tijd je leeft? God is Israël aan het opwekken en daar hebben de profeten eeuwenlang naar uitgekeken!
Het aantal Messiaanse gelovigen in Israël is nog klein, maar groeit wel! Vanuit Petach Tikvah hebben we een hart voor de jonge generatie en ik ben opgewonden als ik zie hoe jonge Israëlische gelovigen worden aangeraakt door de Messias.

Zo was ik begin deze maand in Succat Hallel. Het is één van de huizen van gebed in Jeruzalem waar Jesjoea als Messias van Israël dag en nacht, 24×7 (24 uur per dag en 7 dagen per week), wordt aanbeden. Er vindt een krachtige en diepe voorbede voor Gods troon plaats met een bijzondere beweging van de Heilige Geest.

Onwillekeurig moest ik denken aan Handelingen 15:14-17, waar God (in een citaat uit Amos) zegt dat er een ‘herstel van de vervallen hut van David’ komt en vervolgens een wereldwijde opwekking onder alle heidenen: Daarna zal Ik wederkeren, en de vervallen hut van David weer opbouwen (…) OPDAT het overige deel van de mensen de Here zoeken, én alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen (…).

Wat is deze hut van David?
Bij Mozes was de glorie van God verborgen en gesluierd in het heilige der heiligen. David bouwde echter een unieke tent (Hebreeuws sukkot) zonder een gesluierd heilige der heiligen.
In deze tent was geen scheiding meer tussen mensen en God, en zo aanbad David tot God rechtstreeks in waarheid en in Geest. Deze eenvoudige hut van David (1Kron.15:1) is een voorafschaduwing van Gods plan:

  • vrije toegang tot de glorie van God voor alle mensen;
  • Jood en heiden tot één nieuwe mens in één Lichaam verbonden.

Toen Jesjoea stierf aan het kruis, scheurde immers het voorhangsel van de tempel doormidden (Matt.27:51).

Gods heerlijkheid in de tent

  1. Door het bloed van Jesjoea, onze hogepriester, krijg je toegang tot de tent van Gods glorie. Hier is geen plaats voor religie, maar voor een intieme relatie en gepassioneerde ontmoeting met Hem!
  2. In deze tent is Gods bescherming. Je kunt er schuilen voor de regen en de hitte van de dag en er is genezing.
  3. Het is een plaats waar 24 uur per dag (1Kron.9:33) God de eer krijgt die Hem toekomt. Een plaats van lofzangers, profetie en waar God spreekt (1Kron.25:1-7).

De ‘ene nieuwe mens’-gemeente in Gods hut
Het herstel van de hut van David is ook een profetisch plan van de ene nieuwe mens (Ef.2:15). Gelovigen in Jesjoea, Jood én niet-Jood, worden opgewekt om zich tot één nieuwe mens in één lichaam te verbinden! Dit brengt de gemeente tot haar volle eindbestemming en dit geheim zal Gods glorie terugbrengen in Gods tent!

De lokale christelijke gemeente heeft vaak moeite dit wijdere perspectief van God te omarmen. Waarom zo’n focus op Israël? Moeten we ons niet focussen op de verloren om ons heen? Natuurlijk ook! God wil dat niemand verloren gaat. Maar door het ‘oprichten van deze vervallen hut’, wanneer wij ons verbinden aan de Messiaanse Joden, belooft God een grootschaliger zegen, ook voor de ‘heidenen’: ‘opdat het overige deel der mensen, de Here zoekt.’ Het is een noodzakelijke openbaring voor de tijd waarin wij leven.

Jongeren
Ik geloof in een generatie jongeren die hiervan deel uitmaakt! Gods plan is een actieve relationele verbinding met de Messiaanse beweging in Israël. Een proclamatie in de hemelse gewesten van de ‘ene nieuwe mens’ zal Gods tent bovennatuurlijk herstellen! Wij bidden voor het Joodse volk om gered te worden, zodat de wereld kan geloven.

Maak je klaar voor een nieuwe uitstorting van Gods Geest op de dorre beenderen van Israël. Het zal Gods zegen en opstandingskracht (uit de dood) terugbrengen in de tent van God (Rom.11:15). Bidt ook voor de niet-Joodse gemeente: voor de volledige openbaring van de ‘ene nieuwe mens’ in de Messias.
‘Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn (…) En het zal worden één kudde één herder’ (Joh.10:16).

Eelco Schaap